Преимущества на фирмата в областта на съдебното събиране

 1. Екип от висококвалифицирани, правоспособни юристи и адвокати с отлични познания в българското законодателство и опит в сферата на съдебното събиране на просрочени задължения.
 2. “ИТ отдел”, който администрира, контролира и постоянно оптимизира процеса на масовото съдене.
 3. През последните три години фирмата е завела над 41 400 дела в над 50 Районни съдилища в цяла България.
 4. Образувани са над 40 950 изпълнителни дела.
 5. Подаване на одобрените случаи към РС във възможно най-кратък срок – до 3 дни.
 6. Възможност за изпращане на съобщения, призовки и съдебни книжа по електронен път.
 7. Притежава лицензиран специализиран софтуер за управление на процеса по съдебното събиране.
 8. Предоставя отдалечен достъп до текуща информация по делата.
 9. Предоставя минимална цена за финансиране на всяко дело от възложител (възложителя заплаща само държавна такса и адвокатски хонорар за образуване на заповедно производство и такса за образуване на изпълнително производство; останалите разходи се поемат от Изпълнителя, който си ги събира в хода на производството).
 10. Разполага с изградена мрежа от пълномощници за снабдяване с процесуални документи в РС в над 20 области, вкл. изпълнителни листа.
 11. Разполага с изградена мрежа от ЧСИ за образуване на изпълнителни дела в над 10 района на действие.
 12. Изготвя регулярно подробна отчетност към Възложителя в кратък срок (3 дни) – информация за образувани заповедни производства, искови молби, частни жалби, въззивни жалби; сключени споразумения; получени изпълнителни листа; образувани изпълнителни дела.
 13. Връзка с кол център.
 14. Проследяване на спазването на сключени споразумения, в срок от три дни от падеж на плащане; ежемесечен мониторинг на образуваните изпълнителни дела с предложения за изпълнителни действия.
 15. Добре организирана и резултатна работа с голям брой външни клиенти (Теленор, БТК АД (Виваком), ПРОФОН, Централен Депозитар, Пан Балкан Финанс, Алфа Банк, Пиреос Банк и Финанс Про Колект ООД и много други).